Privacyverklaring Pro-Homeostase B.V.

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring zullen wij u hierover nader informeren.

Wanneer u informatie aan Pro-Homeostase verstrekt, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met onderstaand beleid.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u:

 • Zich bij Pro-Homeostase aanmeldt via e-mail, telefoon, website of portals;
 • Een overeenkomst met Pro-Homeostase heeft in welke vorm dan ook;
 • Communiceert met Pro-Homeostase, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of schriftelijk;
 • Deelneemt aan sociale-media-activiteit(en) van Pro-Homeostase door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken of u met/via uw eigen social media-account aan te melden;
 • Zich abonneert op een nieuwsbrief van Pro-Homeostase;
 • Cookies accepteert die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. 

Kortom: Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat bij Pro-Homeostase of u zich op enigerlei wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waar worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wanneer u persoonsgegevens aan Pro-Homeostase verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in onze databasesystemen. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie, zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander bedrijf of instelling verzamelen. Uw persoonsgegevens kunnen in opdracht van Pro-Homeostase door onze serviceproviders worden verwerkt en opgeslagen. Pro-Homeostase heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze serviceproviders, waaronder de vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden.

Voor welke doeleinden gebruikt Pro-Homeostase uw persoonsgegevens?

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven/ uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • Om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en vakinhoudelijke informatie, bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur. En om u namens Pro-Homeostase aanbiedingen te kunnen doen;
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals;
 • Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens – deelnemers aan trajecten
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Pro-Homeostase bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Aan wie verstrekt Pro-Homeostase uw bijzondere persoonsgegevens?
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Dit zijn de medewerkers van Pro-Homeostase en specialisten die betrokken zijn bij de maatwerktrajecten en coaching sessies. Verder de financiële administratie en (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van subsidieregelingen. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Gegevens van (potentiële) zakelijke relaties
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties?
Persoonsgegevens die Pro-Homeostase van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;• Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten, bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten portals;
 • Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Pro-Homeostase verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) naam, adres, vestigings-/woonplaats, geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gegevens die wij verwerken van websitebezoekers
In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Algemeen
Uw rechten
U kunt op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. Wanneer u beschikt over inloggegevens voor onze besloten portals, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. U kunt een verzoek tot wijziging of verwijdering indienen via e-mail.

Beveiliging
Pro-Homeostase spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Pro-Homeostase, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of de manier Pro-Homeostase uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken.

Wijzigingen in deze verklaring
Pro-Homeostase kan deze privacyverklaring aanpassen wanneer dat nodig is om aan geldende wetten te voldoen. Bij inhoudelijke wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de datum achter "laatst gewijzigd" onderdaan deze pagina geactualiseerd. Alle wijzigingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring zullen worden gecommuniceerd met diegenen op wie de wijzigingen van toepassing zijn. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de websites van Pro-Homeostase te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: 28 januari 2022.